امروز برایم مدرسه بساز…


تا امروز نزدیک ۵۰ تفر دانش آموز نام نویسی کرده اند و براساس تجربه ی چندین ساله شمار دانش آموزان به ۹۰ تا ۱۰۰ نفر هم خواهد رسید. بیشتر دانش آموزان از خانواده های مهاجرینی هستند که در ماهها و روزهای پسین به ایران آمده اند و یا هم بچه هایی هستند که چند سالی را در مراکز و ان جی او هایی درس خوانده اند و و نا امید از یادگیری درس به این مدرسه آمده اند.
اکثریت بچه ها از خانواده های مادرسرپرست و کم برخوردار و نیازمند هستند. در این چند روز از بس ناله ها و گرفتاری ها و مشکلات دانش آموزان نام نویسی شده را دیده و شنیده ایم که همه ی همکاران افسردگی مضاعف گرفته ایم.
بچه ها با شوقمندی تمام می خواهند درس بخوانند اما خانواده ها توانی برای هزینه کردن آموزش آنها ندارند. حتی برای خرید لباس و پول کتاب و نوشت ابزارشان درمانده اند چی رسد به اینکه پولی هم برای هزینه های مدرسه مانند اجاره و حقوق آموزگاران و دیگر هزینه ها بپردازند. بیشتر خانواده ها هم با دو سه تا بچه ها آمده اند و هیچ امکان دیگری هم برای رفتن شان به مدرسه های دولتی نبوده و نیست.
تاکنون هر کودکی که آمده است نام نویسی کرده ایم به امید اینکه با یاری دوستان و نیکوکاران این هزینه ها فراهم شود.
داریم برای هرکدام از این دانش آموزان یک بیوگرافی دقیق از وضعیت زندگی شان تهیه می کنیم که بتوانیم با اطمینان به دوستانی که مایل هستند آنها را زیر پوشش خود بگیرند معرفی نماییم.
دوستانی که می خواهند به دانش آموزان و مدرسه کمک نمایند پیام دهند تا یک یا چند دانش آموز را برایشان معرفی گردد.
از دوستانی که در این چندین سال با مدرسه َآشنایی داشته و پیشترها نیز بچه ها را کمک و پشتیبانی نموده اند درخواست یاری و همکاری داریم.
************************************************
شماره عابر بانک: ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۶۳۵۹۷۰۳
شماره حساب: ۱۳۴۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱
شماره ی شبا: IR-700550013480005304057001
بانک اقتصاد نوین به نام: «حسین سوختانلو»
دوستانی هم که از خارج می خواهند کمک کنند می توانند وارد سایت مدرسه شده و یا از راه لینک زیر کمک های خود به مدرسه را واریز نمایند.
WWW.KOODAKANEAFTAB.COM
https://www.paypal.com/donate/…