اردی بهشت ۱۳۸۰ با دانش‌آموزان

۳۷۵۲۱۰_۲۵۱۳۹۴۱۸۹۷۸۷۴_۵۸۵۷۹۳۱۴۶_nاردی بهشت ۱۳۸۰ کنار دانش‌آموزان