رومینا را پشتیبانی می کنم

رومینا رضایی

 

 

 

 

واریز برای:(میتوانید نام همین دانش آموز یا شمار دانش آموزانی که می خواهید پشتیبانی کنید را بنویسید)

نام و نام خانوادگی خود را بنویسید:

تلفن:

شماره همراه:

رایانامه:

مبلغ پشتیبانی:

توضیحات: