شماره چهارم

هر کودک، یک ماهنامه، هر ماه

پیشکش ماهنامه به یک کودک، پیشکش دانش و خردمندی است.
با نگر به اینکه ماهنامه «کودکان آفتاب» برای کودکان و نوجوانان افغانستان چاپ می شود و شوربختانه در بیشتر خانواده ها یا به خاطر ناتوانی مالی و یا نبود فرهنگ کتابخوانی و خرید کتاب و ماهنامه، این نیاز کمتر دیده می شود، گزیر کار در آن است که ماهنامه «کودکان آفتاب» به کمترین نرخ و یا رایگان در دسترس همه ی کودکان و دانش آموزان سراسر افغانستان قرار گیرد که برای برآوردن این آرمان نیازمند پشتیبانی شما ارجمندان از کودکانی هستیم که فرتور(عکس) و دیگر ویژگیهای آنان در این برگه آمده است.
می توانید با پذیرش و پرداخت هزینه ی سالیانه ی ماهنامه به یک یا چند کودک، آنان را از یک دَهِش فرهنگی و دانایی بهره مند ساخته و با فراخواندن آنان به کتابخوانی، سرنوشتشان را دگرگون سازید.

درونمایه ماهنامه

ماهنامه کودکان آفتاب دارای بخش های گوناگونی است،در اینجا می توانید نوشتارهای هر بخش را از شماره نخست تا شماره پایانی ببینید.