برگه شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار

شما می توانید با پر کردن برگه ی زیر اگر دانش‌آموزی را می‌شناسید که بی‌سرپرست، مادر سرپرست و کم برخوردار است و یا از آموزش بازمانده است در شناسایی او به ما نیز یاری کنید.

***در این بخش هر کدام از ویژگی های دانش‌آموز را که می توانید بنویسید***

***در این بخش هر کدام از نام و دیگر ویژگی‌های خود را بنویسید***