برگ شناسایی دانش‌آموزان کم برخوردار

***در این بخش هر کدام از ویژگی های دانش‌آموز را که می توانید بنویسید***

***در این بخش هر کدام از نام و دیگر ویژگی‌های خود را بنویسید***