دانش‌آموزان کم برخوردار

نام: حسینا
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: شکیلا
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: نصیب اله
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: فردین
کلاس: اول
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: نرگس
کلاس: سوم
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: برشنا
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: سجاد
کلاس: دوم
سرپرستی: بی سرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: مهدی
کلاس: سوم
سرپرستی: بدسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: امیر حسین
کلاس: ششم
سرپرستی: بدسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: خدیجه
کلاس: دوم
سرپرستی: پدر نابینا
پرونده دانش‌آموز
نام: انارگل
کلاس: سوم
سرپرستی: بی سرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: آرزو
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: الیاس
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: افسانه
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: اسماء
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
 نام: اسماء 
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: مرتضی
کلاس: دوم
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: حنیفه
کلاس: ششم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: یاسر
کلاس: اول
سرپرستی: کم بر‌خوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: آزیتا
کلاس: دوم
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: شیر علی
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: سمیرا
کلاس: اول
سرپرستی: پدر بیمار- مادر فلج
پرونده دانش‌آموز
نام: معصومه
کلاس: پنجم
سرپرستی: کم‌برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: شهاب
کلاس: ششم
سرپرستی: مادر فوت شده – کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: توفیق
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: علی
کلاس: اول
سرپرستی: مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: مصور
کلاس: اول
سرپرستی: مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: فرشاد
کلاس: دوم
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: بهاره
کلاس: سوم
سرپرستی:مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: شفیقه
کلاس: ……
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: محمد
کلاس: اول
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: احمد
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: آزاده
کلاس: اول
سرپرستی: مادر سرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: پویا
کلاس: اول
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: مهناز
کلاس: دوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: مصطفی
کلاس: اول
سرپرستی:
پرونده دانش‌آموز
نام: مهدی
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز
نام: اسماء 
کلاس: سوم
سرپرستی: مادرسرپرست
پرونده دانش‌آموز
نام: میلاد
کلاس: سوم
سرپرستی: کم برخوردار
پرونده دانش‌آموز