شماره سوم

  شماره سوم ماهنامه دارای بخش های زیر است:  

 گپ نخست، دنیای قشنگ، خوش خبری، گزارش ویژه،گفتگو،ترانه انار،سرزمین من،نامه های صلح،اینگونه باش،اوسانه، سی سانه،ترانه گل سپید ،پارسی شکر استیلدا؛ جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی