درباره ی ماهنامه

درباره ی ماهنامه

ماهنامه «کودکان آفتاب» برای  کودکان و نوجوانان افغانستان چاپ و پخش می گردد. آرمان «کودکان آفتاب»، پرورش کودکانیست که در اندیشه، باور و رفتار آنان آشتی بر جنگ،...

شماره چهارم

درونمایه ماهنامه

ماهنامه کودکان آفتاب دارای بخش های گوناگونی است،در اینجا می توانید نوشتارهای هر بخش را از شماره نخست تا شماره پایانی ببینید.