ماهنامه آفتاب

نشانی مجله: تهران- صندوق پستی   ۵۶۳- ۱۳۱۸۵- ماهنامه کودکان آفتاب

تلفن بخش اشتراک:   ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱

سامانه ارسال پیامک: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵

ایمیل:info@sunchildren.org

سایت: www.sunchildren.org

:شماره حساب و شماره عابر بانک

شماره عابربانک: ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۷۸۵۶۰۹۷ – شماره حساب: ۱۳۳۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱-

بانک اقتصاد نوین به نام “حسین سوختانلو”