گفتگو با جهان صنعت: مهر امسال مهربان تر بود

یادداشت امروز در روزنامه جهان صنعت در باره ی آموزش کودکان مهاجر افغانستانی«مهر امسال مهربان تر بود.»

http://jahanesanat.ir/?newsid=98703