زبان مشترک

آفتاب با همه زبان مشترک دارد

باران به همه هدیه ­های نوروزی می دهد

آسمان همه جا آبی است

دنیا پر از شادی است

با من به زبان مشترک حرف بزن!

با من در شادی مشترک سهیم شو

گل با همان لبانی که تو تبسم می کنی

می شکفد

آفتاب به همان زبانی که تو می دانی

سخن می گوید

بشنو!

برگ برای تو پیامی به دست باد دارد

ببین!

زند گی برای تو نگاهی شاد دارد

با من به زبانی مشترک حرف بزن

با من در شادی مشترک سهیم شو…

زبان مشترک

شاعر: پروین پژواک

                                                                            طراح: زهرا  جوادی