شماره اول

شماره اول ماهنامه ی کودکان آفتاب که  در اردیبهشت ۱۳۹۴ به چاپ رسید شامل بخش های زیر است: 

سخن سردبیر

شعر / زبان مشترک 

اوسانه , سی سانه 

مشاهیر سرزمین من / اولین فضا نورد افغانستان 

نامه های صالح 

خوش خبری 

داستان / من و نهال 

لذت نوشتن 

نویسندگان کوچک 

مسافر کوچولو 

یادش به خیر 

سرگرمی 

معرفی کتاب 

خانه خدا 

یکی مثل تو 

پیامک 

قنقتک 

زندگی بهتر 

صفحه والدین