مهربانوی ایران

96/12/24_مهربانوی ایران
چند روز پیش میان نگاره های سالهای گذشته را می گشتم که چشمم به این نگاره افتاد.دیدم بانو توران میرهادی است.گمان کنم سال 1382یا 83 بود که آمده بودند دبستان ما
.یادش گرامی و روانش شاد