زینب

نام دانش آموز: زینب

پایه: اول دبستان

زادروز: ۱۳۸۸

چگونگی زندگی:  مادر ایشان بیماراست و مجبور شده اند که برای درمان او از کرمان به تهران سفر کنند. کرایه خانه و … برایشان سنگین است و نمی توانند از پس آن به خوبی برآیند.