سارا

نام دانش آموز: سارا

پایه: هفتم

تاریخ تولد: ۵/۶/۱۳۷۹

چگونگی زندگی: پدرش سال های سال است که در افغانستان است. مادر سارا کار می کند و هزینه ی زندگی شان را پرداخت می کند.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***