گلی

نام دانش آموز: گلی

پایه: دهم

زادروز: ۱۳۷۷

چگونگی زندگی: پدر گلی سال ها قبل فوت کرده است و او و خواهرانش کار می کنند.. مادرش هم پیر و سالخورده است.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***