پشتیبانی از ماهنامه

بیشترین کوشش ما این است که ماهنامه کودکان آفتاب با کمترین نرخ و بالاترین درونمایه به دست همه ی کودکان پارسی زبان برسد و این ناشدنی است مگر آنکه بخش بنیادین هزینه های چاپ و آماده سازی ماهنامه با پشتیبانی دوستداران این پهنه فراهم گردد.

با همین دیدگاه، ماهنامه کودکان آفتاب- بدون پذیرش هرگونه پابندی و شرط- پذیرای کمک همه ی دوستداران، فرهیختگان و دردمندانی است که آماج و رویکردهای این ماهنامه با آرزوهای درونی و اندیشه های والای آنان همخوانی و هسویی دارد.

چگونه می توانید کمک های خود را به ماهنامه برسانید؟

شماره بانکی زیر می تواند کمک های شما را از سراسر جهان به «ماهنامه کودکان آفتاب» برساند:

شماره عابربانک: ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۵۶۰۹۷۲۸
شماره حساب: ۱۳۳۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱

شماره شبا برای فرستادن کمک از دیگر کشورها:

ir-460550013380005304057001

بخش دیگری که می توانید کمک نمایید پذیرش هزینه ی فرستادن ماهنامه از سوی شما به یک یا چند کودک می باشد؛ بدینگونه که با پرداخت هزینه ی یک یا چند ساله، ماهنامه کودکان آفتاب به نام و از سوی شما به هر شمار کودکی که بخواهید روانه می گردد که با این شیوه هم ماهنامه رایگان به دست یک کودک شوقمند می رسد و هم به ماندگای و پویایی کار ماهنامه کمک کرده اید:
 

پیام بگذارید:

نام:

رایانامه:

پیام شما: