پیشکش ماهنامه به یک کودک

هر کودک، یک ماهنامه، هر ماه 

پیشکش ماهنامه به یک کودک، پیشکش دانش و خردمندی است.
با نگر به اینکه ماهنامه «کودکان آفتاب» برای کودکان و نوجوانان افغانستان چاپ می شود و شوربختانه در بیشتر خانواده ها یا به خاطر ناتوانی مالی و یا نبود فرهنگ کتابخوانی و خرید کتاب و ماهنامه، این نیاز کمتر دیده می شود، گزیر کار در آن است که ماهنامه «کودکان آفتاب» به کمترین نرخ و یا رایگان در دسترس همه ی کودکان و دانش آموزان سراسر افغانستان قرار گیرد که برای برآوردن این آرمان نیازمند پشتیبانی شما ارجمندان از کودکانی هستیم که ویژگیهای آنان در این برگه آمده است.
می توانید با پذیرش و پرداخت هزینه ی سالیانه ی ماهنامه به یک یا چند کودک، آنان را از یک دَهِش فرهنگی و دانایی بهره مند ساخته و با فراخواندن آنان به کتابخوانی، سرنوشتشان را دگرگون سازید.

بخش دیگری که می توانید کمک نمایید پذیرش هزینه ی فرستادن ماهنامه از سوی شما به یک یا چند کودک می باشد؛ بدینگونه که با پرداخت هزینه ی یک یا چند ساله، ماهنامه کودکان آفتاب به نام و از سوی شما به هر شمار کودکی که بخواهید روانه می گردد که با این شیوه هم ماهنامه رایگان به دست یک کودک شوقمند می رسد و هم به ماندگای و پویایی کار ماهنامه کمک کرده اید:

پشتیبانی حساب ریالی

شماره حساب و شماره کارت بانکی:
شماره کارت بانک: ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۵۶۰۹۷۲۸
شماره حساب: ۱۳۳۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱
شماره شبا برای دیگر کشورها:
ir-460550013380005304057001
بانک اقتصاد نوین به نام “حسین سوختانلو”