هماوردها و سپاس‌نامه ها

  • شرکت در هماورد دست های کوچک دعا: جناب نادر موسوی با نام نماینده‌ی کودکان پناهنده، در دوره های گوناگون جشنواره دستهای کوچک دعا که به دست حوزه هنری تبریز به گونه ای سراسری در ایران برگزار می گردد دعاهای بچه های پناهنده را گرد‌آوری نموده و به جشنواره می فرستد که هر ساله در میان کشوری برندگانی از بین کودکان پناهنده نیز هستیم. در جشنواره تابستان ۱۳۹۴ نیز شمار ۴۰۰۰ نامه به جشنواره ارسال شد و جناب موسوی نیز به جشن پیشکش پاداش‌ها فراخوانده شدند.
  • هم انبازی کردن در هماوردی سپیدار و سپاسگزاری از دانش‌آموزان دبستان 
  • سپاسگزاری از سرپرست دبستان به دست  وزیر آموزش و پرورش در جشنواره سپیدار
  • هم‌انبازی در هماوردی سازه های ماکارونی و به دست آوردن جایگاه نخست
  • سپاسگزاری از سرپرست دبستان در برنامه ی وطن دار به نام پدر مدارس خودگردان در ایران
  • سپاسگزاری مرکز بین الملل آموزش و پرورش برای هم انبازی در نمایشگاه آموزشگاه های میان کشوری 
  • هم انبازی جناب محمد جواد روشنفکر برای همکاری در برگزاری دوره های پرورش آموزگار
  • سپاسگزاری سرپرستان آموزشگاه‌های خودگردان مشهد برای کوشش‌های جناب نادر موسوی برای کارهای آموزشی مانند پیک و کتاب و …
  • سپاسگزاری سفارت افغانستان از خانه کودکان افغانستان برای هم انبازی در نمایشگاه فرامرزی کتاب تهران