کارهای نیک

 • پیدا کردن پشتیبان برای دانش آموزان کم‌برخوردار
 • پیشکش نوشت افزار در آغاز سال
 • مانتو و روپوش برای دانش آموزان کم‌برخوردار
 • کاپشن و گرم کن برای دانش آموزان کم‌برخوردار
 • بخاری برای دانش آموزان کم‌برخوردار
 • شیر برای همه ی دانش ‌آموزان
 • بررسی دندان دانش آموزان و دادن برگ شناسایی برای رفتن آنها به پزشک
 • پخش گوشت
 • کفش و لباس برای نوروز 
 • بسته های غذایی
 • پخش کیف برای مادران دانش آموزان