گزارش اینستا:در گردهمایی نویسندگان ایران و افغانستان چه گذشت؟

http://yon.ir/BD00e