حسین سوختانلو

مدیر مسؤول

 

  • زاده ی شهر مشهد استان خراسان
  • گذراندن دروه ی دبستان، دبیرستان و کارشناسی در شهر مشهد
  • به پایان رساندن فوق لیسانس جامعه شناسی، گرایش پژوهشگری در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  • همکاری با مجتمع فرهنگی- آموزشی امیرالمومنین و پشتیبانی از آموزش کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر از سال ۱۳۸۷
  • انجام پژوهشهای دانشگاهی با رویکرد شناسایی دشوارهای زندگی مهاجرین و آموزش کودکان مهاجر در ایران به منظور تغییر دیدگاه سیاستگذاران
  • همکاری در بنیانگذاری  آموزشگاه «فرهنگ» ویژه آموزش کودکان مهاجر افغانستانی در تهران در سال ۱۳۹۳ 
  • همکاری در راه اندازی ماهنامه «کودکان آفتاب» برای کودکان و نوجوانان مهاجر افغانستانی در سال ۱۳۹۳
  • دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران در دانشگاه تهران
  • مدیر مسؤول ماهنامه «کودکان آفتاب»