مژگان نظری

گزارش و گفتگو

ttttt

  • زاده ی شهر تهران- تبار از کندوز افغانستان
  • کودکی ها و آموزش دبستان و دبیرستان در شهر تهران
  • کارشناسی مهندسی مدیریت در سال ۱۳۹۲
  • آموزگاری در آموزشگاه خودگردان« امیرالمومنین» از سال ۱۳۸۹

پیام بگذارید:

نام:

رایانامه:

پیام شما: