زهرا جوادی

زادگاه تهران-بامیان افغانستان

 نگارگری و همکاری با مجله طراوت -و همچنین پیک‌های نوروزی ویژه‌ی دانش‌آموزان افغانستانی

 نگارگری کتاب هایی از نویسندگانی چون محمدحسین محمدی و محمد سرور رجایی

نگارگری کتاب نامه‌های صلح گرداوری نادر موسوی