Warning: Missing argument 1 for get_cat_ID(), called in /home/sunchil1/public_html/wp-content/themes/mh/include/functions-inc.php on line 76 and defined in /home/sunchil1/public_html/wp-includes/category.php on line 198

سخن سردبیر

بردند!😥

۱۳۹۸-۱۲-۲۱- نزدیکی های چاشت رفتیم مدرسه تا خرماها را بیاوریم واحد یک و بین خانواده ها پخش کنیم. در حیاط را باز کرده و هنوز چند قدمی داخل نرفته بودیم که آقای نوروزی گفت:...

درباره ی ماهنامه

ماهنامه «کودکان آفتاب» برای  کودکان و نوجوانان افغانستان چاپ و پخش می گردد. آرمان «کودکان آفتاب»، پرورش کودکانیست که در اندیشه، باور و رفتار آنان آشتی بر جنگ،...

بابه خارکش

بود، نبود، بودگار بود. زمین نبود، شُودْیار بود. یک بابه خارکش پیر بود که سه دختر داشت. بابه خارکش هر روز به صحرا می‌رفت و خار جمع می‌کرد و با خود به شهر می‌آورد و سودا...