آزمون پایانی

1397-3-9-امروز بیشتر بچه ها آزمون پایانی را دادند و رفتند تا سال دیگر. با همه ی شان واپسین نگاره ی این سال اموزشی را هم انداختیم.😢
جناب نوروزی گفتند همگی بپرید بالا، جوگیر شده نیم متر پریدم هوا! 😇