آموزش ستمدیدگان

 

 

۱۳۹۶-۳-۲۵- کتابی که این روزها می خوانم😊😇🍀
“اجتماعی که آموزش و پرورش آن بر اساسی درست استوار نباشد اجتماعی برخوردار از مزایای مردمی نمی تواند باشد؛ آموزش و پرورش آست که مردم را بیدار می کند و به حقوق خود آشنا می سازد و آنان را برای گرفتن حق خود آماده می نماید. و، متاسفانه همین آموزش و پرورش آست که بهترین وسیله ی خاموش نگاه داشتن و مطیع ساختن جامعه هاست. بهترین راه و مهمترین وسیله برای گرداندن جامعه به وسیله ی طبقه ای خاص، آموزش و پرورش آست.
هرجا، و هر وقت، که طبقه ی خاصی با غرضی خاص راه و رسم آموزش و پرورش را برای مردم تعیین و به آنان املا کند مردم انفعالی، اتکایی، اتکالی، بی تصمیم و دنباله رو بار می آیند که چشم به دست و گوش به دهان کسی، یا طبقه ای، دارند که مدعی رسالت “نجات دادن” مردم آست اما، در حقیقت، نیتی جز تحمیل خویش بر آنان ندارد.”
برگرفته از پیشگفتار ” آموزش ستمدیدگان”
نوشته پائولو فریره
برگردان احمد بیرشک و سیف الله داد
با سپاس از دوست ارجمندم جناب دکتر حسین سوختانلو که این کتاب سودمند را برآیم معرفی کردند.🌷