جای پای یک فرشته

جای پای یک فرشته
دیروز نزدیک ۸ بامداد رفتم دبستان، گفتم شاید برخی بچه ها ندانسته بیابند و پشت در بمانند، کسی نبود اما یک جای پای کودکانه که تا پشت در آمده و پس رفته بود به چشم می خورد