سال ۱۳۷۹

بیست سال پیش( ۱۳۷۹ خورشیدی برابر با ۲۰۰۰ میلادی)
با بچه های کلاس پنجمی ام و دوست ارجمندم مهندس محمدکریم مرادی.
آن سالها میز و نیمکت نبود، صمیمانه روی موکت می نشستیم.