شاهنامه خوانی


نخستین نشست آموزش شاهنامه خوانی همراه با آموزش نقاشی. 
سپاس فراوان از بانو “غزال” که با شوق و انرژی فراوان و از راه دور می آیند و با بچه ها کار می کنند و با مهربانی و بزرگواری پذیرفتند که تا پایان تابستان این نشست ها را برای بچه ها برگزار نمایند. تندرست و دلشاد باشید بانو غزال و حسین عزیز. 🌹