موزه ی کودکی ایرانک

۱۳۹۸-۵-۱۲- جشن گشایش موزه ی کودکی ایرانک
مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران