ناهار با چوب

کمی با چوب های ژاپنی ناهار خوردیم، دیدیم بسیار سخت است چوب را کناری انداخته و با همان شیوه ی وطنی و دو کومه ای رفتیم