نخستین کنگره ملی کودکی و توسعه و سیاست گذاری اجتماعی

 

1397-10-25
جناب هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کتاب قصه های مجید و بانو نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک در نخستین کنگره ملی کودکی و توسعه و سیاست گذاری اجتماعی
از هشت بامداد در این کنگره بودیم تا پنج بعد از ظهر. مقاله ها و پژوهش های بسیار خوبی در حوزه ی مطالعات کودکان خوانده و به گفتگو گذاشته شد.