نوشته‌ی کودک یزدی برای مردم افغانستان

“از طرف تمامی یزدی ها به کودکان افغانستان درود می فرستیم.”😍💞
نوشته ی یکی از کودکان یزدی بازدید کننده از غرفه ماهنامه کودکان آفتاب بر روی کاغذ یادبود غرفه.