پنجشنبه‌ی نارنجی

پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷
یک پنج شنبه ی نارنجی دیگر با شاگردان کلاس داستان نویسی در مدرسه فرهنگ افغانستان به همراه آقای موسوی مدیر مدرسه و آقای نوروزی عزیز.

از برگه ی بانو مشتاق