کانون پرورشی

۱۳۹۶-۹-۱۱-
همراه با جناب شرق رایزن فرهنگی افغانستان و جناب رهگذر و بچه های شرکت کننده در جشنواره سپیدار
سپاس از جناب شرق برای آمدن و همدلی و همراهی شان با بچه ها در این برنامه