گفتگو

۱۳۹۶-۹-۲۸
امروز از شبکه یک سیما و برنامه ی “ثریا” برای تهیه گزارش و برنامه آمده بودند آموزشگاه، موضوع برنامه هم چالش‌های آموزشی مهاجرین در ایران بود
فردا شب ساعت ۱۱ شبکه ی یک می پخشد