یادداشت یک شاعر ایرانی برای مردم افغانستان

.یادداشت یک شاعر ایرانی برای مردم افغانستان در بازدید از غرفه ماهنامه کودکان