چیدن میز‌ها

1397-7-8
از هفت بامداد با جناب نوروزی آمدیم برای چیدن میزهای رنگ شده، روی پله ها نشسته بودم که دیدم پشت سرم رنگها رفته اند تا پیش خدا، منم این سلفی را انداختم.😍😇