دستهای ما یک پل زیباست

 

آموزشگاه فرهنگ، برنامه ی بامدادی
شادی و لبخند چون گل زیباست
😊پ.ن: آموزشگاه فرهنگ ویژه کودکان مهاجر افغانستانی می باشد.😇😍