بازدید استاد جواد محقق ترانه سرای کودک از غرفه کودکان آفتاب در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

استاد جواد محقق ترانه سرای کودکان، بانو سیمین حیدری و خورشید احسان همکار تاجیکستانی رادیو پل و دوستش در غرفه ماهنامه کودکان آفتاب