آدلاید

۲۸۱۴۸۲_۲۴۵۸۵۳۰۱۵۴۳۹۳۶۸_۳۹۸۴۵۹۳_n

ابراهیم خلیل زاد

شماره تلفن: ۰۴۱۵۹۴۵۹۶۵

رایانامه:Bigom_2005@yahoo.com