تهران- دفتر

نشانی مجله: تهران- صندوق پستی ۵۶۳- ۱۳۱۸۵-ماهنامه کودکان آفتاب
تلفن: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱
تلگرام: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵
ایمیل:info@koodakaneaftab.com