سوئد

۱۱۱۶۹۹۵۵_۸۸۳۰۵۴۰۳۸۴۲۷۵۶۶_۵۴۸۶۲۳۶۰۹۲۵۴۳۳۶۰۹۰۷_n

ابراهیم صافی

شماره تلفن: ۰۰۴۶۷۲۰۴۹۷۶۴۶

رایانامه: Abrahim.safi.afghan@gmail.com