تهران- دفتر

نشانی مجله: تهران- صندوق پستی ۵۶۳- ۱۳۱۸۵-ماهنامه کودکان آفتاب
برای درخواست ماهنامه می توانید به شماره های زیر زنگ بزنید:
تلفن: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱
سامانه ارسال پیامک: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵
ایمیل:info@koodakaneaftab.com