فریبا

 نام: فریبا
پایه: اول 
دیدن پرونده
پدرش سالخورده است و ار ناحیه ی گردن دچار شکستگی شده است و قادر به کار کردن نیست. مادر بیماری افسردگی دارد یک خواهرش بنام فرزانه به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده است.

 

نام: فریبا
پایه: اول 
دیدن پرونده
پدرش سالخورده است و ار ناحیه ی گردن دچار شکستگی شده است و قادر به کار کردن نیست. مادر بیماری افسردگی دارد یک خواهرش بنام فرزانه به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده است.

 

نام: فریبا
پایه: اول 
دیدن پرونده
پدرش سالخورده است و ار ناحیه ی گردن دچار شکستگی شده است و قادر به کار کردن نیست. مادر بیماری افسردگی دارد یک خواهرش بنام فرزانه به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده است.

 

نام: فریبا
پایه: اول 
دیدن پرونده
پدرش سالخورده است و ار ناحیه ی گردن دچار شکستگی شده است و قادر به کار کردن نیست. مادر بیماری افسردگی دارد یک خواهرش بنام فرزانه به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده است.