پشتیبانی از خانه کودکان آفتاب

پشتیبانی حساب ریالی

شماره حساب و شماره کارت بانکی:
شماره کارت بانک: ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۵۶۰۹۷۲۸
شماره حساب: ۱۳۳۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱
شماره شبا برای دیگر کشورها:
ir-460550013380005304057001
بانک اقتصاد نوین به نام “حسین سوختانلو”

پشتیبانی حساب ارزی
نشانی مجله: تهران- صندوق پستی ۵۶۳- ۱۳۱۸۵-ماهنامه کودکان آفتاب
تلفن: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱
سامانه فرستادن پیامک: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵
رایانامه:info@koodakaneaftab.com