غچی غچی بهار شد

کتاب غچی غچی بهار شد.

مجموعه ترانه های عامیانه افغانستان برای کودکان 

گردآوری: محمد حسین محمدی 

تصویرگر: علی مومنی