آمار

شمار دانش‌آموزان 

شمار دانش‌آموزان در آموزشگاه در سال آموزشی جاری  ۱۲۰ نفر می باشد که از این شمار ، ۵۲ دختر و ۶۱ نفر پسر می‌باشد.

شمار ۸۰ دانش‌آموز نیازمند و کم برخوردار که از این شمار، ۱۵ دانش‌آموز، کودک کار هستند.

****************************************************************************

شمار همکاران 

شمار همکاران در سال جاری ۲۸ نفر می‌باشد که از این شمار، ۱۸ نفر همکار با دستمزد و ۱۰ نفر همکار داوخواه می‌باشد.